דף הבית >> יום ישיבה לחיילים >> הקלטות שיעורים >> שיעורים של ימי הישיבה >> שיעורים של הרב יהושע הרץ
שיעורים בהלכה בעיון של הרב יהושע הרץ
בתוספת דף מראה מקורות

 הלכות שונות
לפני עיוור לא תתן מכשול – כשהעיוור לא נכשל (דף מקורות)
לפני עיוור לא תתן מכשול - כשהמכשיל אינו מצווה (דף מקורות)
סיבת הריגת הרודף (דף מקורות) 
איסור "לא תשנא את אחיך בלבבך" (דף מקורות)
דין שנאת הרשעים (דף מקורות)
דין מוסר (דף מקורות)
תקנה דרבנן לאסור המפורש בתורה להיתר (דף מקורות)
עשה דוחה לא תעשה (דף מקורות)
שומע כעונה (דף מקורות)
מצוה הבאה בעבירה (דף מקורות)
מחויבות ממונית וקיום מצוות (דף מקורות)
הידור מצוה (דף מקורות)
מצוות צריכות כוונה (דף מקורות)
דין קדימה בין ציצית לתפילין (דף מקורות)
שלוש פסיעות של ש"ץ לאחר שמונה עשרה (דף מקורות)
מצות הקידושין
תשלומין למצוות חלק א, חלק ב
בת בתקנות חז"ל


 שבת
קידוש בליל שבת 
הוצאת אשה ידי חובה בקידוש (דף מקורות)

הוצאת אשה בקידוש ע"י קטן באופנים שונים (דף מקורות)
האם יו"ט נקרא שבת (דף מקורות)
 
פסח
גדר חיוב ד' כוסות (דף מקורות)

דין מצה על השולחן בזמן הגדה (דף מקורות)
הוא במקום אחד וחמצו במקום אחר (דף מקורות)
מצוות סיפור יציאת מצרים (דף מקורות)
דין הסבה בליל הסדר (דף מקורות)

חיוב נשים במצוות הפסח (דף מקורות)
 
ספירת העומר
חיוב נשים בספירת העומר (דף מקורות)
ספירת העומר בזה הזמן (דף מקורות)
 
שבועות
חיוב מצוות תלמוד תורה (דף מקורות)
נוסח תפילת מוסף בשבועות (דף מקורות)
חיוב נשים במצוות ביכורים (דף מקורות)
 
בין המצרים
בית דין גדול מחבירו בעניין ט' באב
תקנת הצומות על החורבן

תקנת צום תשעה באב (דף מקורות)
 
ימים נוראים
שופר - ובל תוסיף

תקיעת שופר - על סדר הברכות (דף מקורות)
איסור דיבור בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד (דף מקורות)
ברכות מלכויות זכרונות ושופרות (דף מקורות)
חולה שיש בו סכנה ביום כיפור (דף מקורות)

תקיעת שופר בשבת

סוכות מצוות לולב במקדש ובזמן הזה (דף מקורות)
מצוות אכילה בסוכה בליל ט"ו
דין מזוזה בסוכה


ז' במרחשוון
דין המסופק בשאילת גשמים (דף מקורות)
דין המהר"ם 
צ יום בהזכרת גשמים   
סוגית שאילת גשמים מהמקורות עד למעשה

חנוכה
מהדרין מן המהדרין

נס חנוכה (דף מקורות)
ברכה על הידור (דף מקורות)
הדלקת נירות חנוכה מפני החשד 
נר איש וביתו (דף מקורות)

טבת

עשרה בטבת שחל להיות ביום שישי או בשבת

 
שבט

נטיעת אילנות ועקירת אילנות (דף מקורות)
ט"ו בשבט בשנת העיבור
 
אדר

דיני אדר א' בשנה מעוברת  (דף מקורות)

חיוב נשים במחצית השקל (דף מקורות)
חיוב קטנים במחצית השקל (דף מקורות)
חיוב נשים במקרא מגילה (דף מקורות)
חיוב קטנים במקרא מגילה (דף מקורות)
משנכנס אדר מרבים בשמחה (דף מקורות)
חייב איניש לבשומי בפוריא (דף מקורות)

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת