דף הבית >> הלכה >> האם חייבים לשמוע שופר בחודש אלול?
האם חייבים לשמוע שופר בחודש אלול?
 
 
שאלה: האם יש חיוב לשמוע שופר כל יום בחודש אלול? ומה אם לא הגעתי לבית הכנסת, והתפללתי לבד, האם אני חייב לתקוע לעצמי בבית?
 
תשובה: המנהג לתקוע בשופר בחודש אלול אחרי שחרית הוא תקנת חז"ל, שנתנו עליו כמה וכמה הסברים. הטור (או"ח תקפא) מביא מדרש שבזמן שמשה רבינו עלה להר סיני בפעם השנייה, בראש חודש אלול, העבירו קול שופר כל יום במחנה ישראל, כדי להזכירם לא לטעות בספירת הימים עד לחזרתו, כפי שעשו בפעם הראשונה עם חטא העגל. והקב"ה "נתעלה" באותו שופר, שנאמר (תהלים מז) "עלה אלוקים בתרועה וגו'", לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר (עמוס ג) "אם יתקע שופר בעיר לא יחרדו וגו'" (טור שם).
שו"ת ציץ אליעזר (חלק יב, סימן מח) לומד ממקור זה שכל התקנה לתקוע בשופר בחודש אלול היא רק בציבור כשמתפללים, משום שהם דומים ל"מחנה ישראל" המוזכר במדרש. גם לפי הטעם שתוקעים כדי לרמוז על התשובה, הרי הפסוק אומר "אם יתקע שופר בעיר", שזה מדבר על ציבור ולא על יחידים. לפי זה, אם יצא לך להתפלל בלי מניין, אינך צריך לתקוע בשופר לעצמך.
אבל מרן הרב קוק זצ"ל חידש הסבר נוסף לסיבת תקיעת שופר בחודש אלול. יש מצוה להכין את עצמינו שלושים יום לפני כל חג, ומתחילים ללמוד הלכות פסח ל' יום לפני פסח, והלכות החג ל' יום לפני החג. אם כן, צריך התוקע להתחיל בלימוד התקיעות מראש חודש אלול, שהוא ל' יום לפני ראש השנה, ומפני זה, תיקנו שתהיינה תקיעות במשך כל חודש אלול. ומוסיף הרב זצ"ל "ואפילו מטעם תשובה יש לומר גם כן כעין זה, שהרי באלו הימים [ראש השנה ועשרת ימי תשובה בכלל], שהם ימי תשובה, מי שלא שב בהם ביטל מצות תשובה, אם כן צריך להתחיל [לתקוע] מדין לימודי התשובה מראש חודש אלול" (מצות ראיה, או"ח תקפא, א).
לפי טעם זה, אולי יש מקום לומר שהחיוב להכין את עצמו שלושים יום לפני החג אינו תלוי בציבור, וכל יחיד חייב לשמוע שופר על מנת להתחיל לחזור בתשובה על ידו, וקל וחומר אם הוא ממונה להיות בעל תקיעה בראש השנה שאז צריך גם להתכונן עם תקיעות השופר בחודש שלפני.
אלא למעשה אין המנהג כך. ולמרות שהרב צבי פסח פרנק זצ"ל העלה סברה שאכן כל אחד חייב לשמוע את השופר אפילו ביחידות (ע' שו"ת צי"א שם), כבר תירצו את מקורותיו, ופסקו שאדם שלא הצליח לשמוע את השופר במהלך חודש אלול בבית הכנסת אינו חייב לטרוח לשומעו בביתו. אם אמנם רצונך בכך, אין שום איסור. והעיקר הוא שעל ידי שמיעת השופר, נזכור  ש"אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר "עורו ישנים משינתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה" (רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד).
 
שו"תים נוספים
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת