דף הבית >> יום ישיבה לחיילים >> הקלטות שיעורים
יום ישיבה לחיילים כח במרחשון ה'תשע"ט
 
הרב עזריאל – ברכת שהחיינו ודיני זכר לחורבן 
הרב הרץ – ברכה על ההידור 
הרב ראובן אלבז - סיכום בכתב
הרב צפורי – בבא קמא – אבות מלאכות 
הרב צפורי – התרבות הישראלית

יום ישיבה לחיילים ה' באב ה'תשע"ח
הרב עזריאל – לתשעה באב
הרב הרץ - תקנה דרבנן לאסור המפורש בתורה להתר
הרב אניג'ר – קמצא ובר קמצא
הרב צפורי – גמרא- התופס במקום שחב לאחרים
הרב צפורי – אמונה - האם הכיבוש משחית

יום ישיבה לחיילים ז' בתמוז ה'תשע"ח
הרב עזריאל - הלכות ברכת המזון
הרב יהושע הרץ – חיוב מצוות תלמוד תורה
הרב יצחק אניג'ר   – פרשת השבוע
הרב אילן צפורי –  חיוב לסלק היזק ראייה בחלוקת חצר של שותפים
הרב אילן צפורי –  מידת ההשתוות בעם ישראל עפ"י הגאון מוילנא 

יום ישיבה לחיילים ח' סיון  ה'תשע"ח
הרב עזריאל – הלכות זימון
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות ביכורים
הרב אריק מלכיאלי - עשרת הדיברות בעידן העכשווי
הרב צפורי – זה נהנה וזה לא חסר         
הרב צפורי - מעמד הר סיני - השגת הנשמה

יום ישיבה לחיילים ט' באייר ה'תשע"ח
הרב עזריאל לויתן -  הלכות הפסק בברכה
הרב יהושע הרץ - חיוב נשים בספירת העומר
הרב דוצמיצר - ל"ג בעומר
הרב אילן צפורי - האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן
הרב אילן צפורי - האהבה האמיתית בשובנו לארץ

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן תשע"ח
הרב עזריאל לויתן – הלכות פסח במחנה
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק א'
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק ב'
הרב אריק מלכיאלי – מענייני דיומא
הרב אילן ציפורי – נאמנות המוכר
הרב אילן ציפורי – אמונה לפסח – מעגל השנה

יום ישיבה לחיילים ה' באדר תשע"חהקלטות השיעורים – סיון  תשעח
הרב עזריאל – הלכות זימון
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות ביכורים
הרב אריק מלכיאלי - עשרת הדיברות בעידן העכשווי
הרב צפורי – זה נהנה וזה לא חסר         
הרב צפורי - מעמד הר סיני - השגת הנשמה
 
הרב הרץ – משנכנס אדר מרבים בשמחה
הרב יוסף ויזל – פורים ובית המקדש
הרב צפורי - הילך
הרב צפורי - שרביט הזהב 

יום ישיבה לחיילים ז' בשבט תשע"ח

הרב לויתן – הלכות נטילת ידיים
הרב הרץ – עשה דוחה ל"ת של אחר
הרב צפורי – טו בשבט ר"ה לאילן
הרב צפורי – טו בשבט – תיקון העולם

יום ישיבה לחיילים ח' בטבת תשע"ח

הרב לויתן – הלכות נטילת ידיים
הרב הרץ – עשה לא דוחה לא תעשה
הרב אניג'ר – פרשת שבוע – ויחי
הרב צפורי – גזירות לגזירות
הרב צפורי - בטחון בה' בעת גאולה

יום ישיבה לחיילים ג' בכסלו תשע"ח

הרב הרץ - דין ההדלקה בחנוכה למי שאין לו מספיק נרות לאותו יום
הרב עזריאל - הלכות בית כנסת
הרב ויזל - איך החשמונאים סמכו על הנס
הרב צפורי - האם מותר להשתמש בנרות חנוכה?
הרב צפורי - מדריגת כה 

יום ישיבה לחיילים ג' במרחשוון תשע"ח

הרב עזריאל – תורת המחנה
הרב הרץ – דין אמירת 90 פעם משיב הרוח ומוריד הגשם
הרב צפורי – שואלין את הגשמים
הרב צפורי – יצחק אבינו

יום ישיבה לחיילים ו' בתשרי תשע"ח

הרב עזריאל – תורת המחנה
הרב הרץ – מה המצווה בנטילת לולב
הרב חיון – מעניני דיומא
הרב צפורי – יאוש והפקר
הרב צפורי – מהלך החגים

יום ישיבה לחיילים ז' באלול תשע"ז

הרב יוסף ויזל – מצווה לעשות תשובה
הרב חיון – רחיצה בשבת
הרב הרץ – חולה שיש בו סכנה ביוה"כ
הרב צפורי – אין אדם פורע בתוך זמנו + אברהם והניסיון

יום ישיבה לחיילים ב' באב תשע"ז
הרב עזריאל - הלכות נשיאת כפיים
הרב הרץ - מחויבות ממונית וקיום מצוות
הרב ירדן קליינמן – על אלה אני בוכיה
הרב צפורי – גמרא - "לא יקרא לאור הנר"
הרב צפורי - החורבן ותיקונו

יום ישיבה לחיילים ג' בתמוז תשע"ז
הרב עזריאל אריאל – נשיאת כפיים
הרב אילן צפורי – אהבת ישראל 
הרב הרץ – הידור מצוה
הרב חזני – ארץ ישראל 
הרב צפורי -  בית ט' טפחים

יום ישיבה לחיילים י"ב בסיון תשע"ז
הרב עזריאל -  הלכות הפסק בתפילה
הרב הרץ - מצוות צריכות כוונה
הרב חיון - סוגיות אקטואליות בנושא שבת
הרב ציפורי – סוגית כלי רשות?
הרב ציפורי – תורה בחיי האומה

יום ישיבה לחיילים י"ג באייר  תשע"ז
הרב עזריאל – הלכות קריאת שמע
 הרב הרץ – תפילת מוסף בשבועות
הרב חיון – ענייני דיומא
הרב צפורי גמרא – ידו ככרמלית
הרב צפורי אמונה – דרך הגאולה

יום ישיבה לחיילים ט' באדר תשע"ז
הרב עזריאל לויתן – הלכות קריאת שמע ותפילת שחרית
הרב יהושע הרץ – חיוב קטנים במקרא מגילה
הרב איתמר סגל – לקיים את ימי הפורים – כוחם של ישראל
הרב אילן ציפורי – הטעינו חברו
הרב אילן ציפורי – פורים ולאומיות

יום ישיבה לחיילים ד' בשבט תשע"ז 
הרב עזריאל לויתן – הלכות תפילה בציבור
הרב יהשוע הרץ – הוצאת אשה בקידוש על ידי קטן באופנים שונים
הרב איתמר סגל – מסירות נפש וגבורה
הרב אילן ציפורי – ראש השנה לאילן
הרב אילן ציפורי – טו בשבט – ציר תיקון העולם
 
יום ישיבה לחיילים כ"ד באלול תשע"ו
הרב לויתן – דיני סליחות
הרב הרץ – ברכות מלכויות זכרונות ושופרות
הרב איתמר סגל – תשובה ובחירה
הרב ציפורי – אין אדם פורע
הרב ציפורי – הדרוש השמונה עשרה לראי"ה לר"ה

יום ישיבה לחיילים ה' באב תשע"ו
הרב לויתן – פסוקי דזימרא
הרב הרץ – תקנת ט' באב
הרב יהשוע גולמן – נצח ישראל
הרב ציפורי – איך קונים מציאה
הרב ציפורי – בין המיצרים

יום ישיבה לחיילים כ"ט בסיון תשע"ו
הרב עזריאל לויתן - הלכות הכנה לתפילה
הרב יהשוע הרץ - דין מוסר
הרב יאיר צור - אמונה ומוסר
הרב אילן ציפורי - שיעור בגמרא - הילך
הרב אילן ציפורי - תורה עם דרך ארץ

יום ישיבה לחיילים ט' באייר תשע"ו
הרב עזריאל לויתן – הלכות תפילין  
הרב יהושע הרץ – ספירת העומר בזמן הזה 
הרב איתמר סגל – ועמדו רגליו בהר הזיתים – ליום  ירושלים
הרב אילן ציפורי – מוחזקות וחזקת שימוש  
הרב אילן ציפורי – ר' עקיבא ובר כוכבא 

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן תשע"ו
הרב עזריאל לויתן – הלכות פסח בצבא
הרב יהשוע הרץ – מצוות סיפור יצ"מ
הרב אשר כהן – מנהג הקטניות
הרב אילן ציפורי – חמץ שאינו ברשותו
הרב אילן ציפורי – בטחון בעת גאולה 
 
יום ישיבה לחיילים ה' באדר ב' תשע"ו
הרב עזריאל – הלכות פורים
הרב סגל – לקיים ימי הפורים
הרב הרץ – חייב איניש לבשומי
הרב צפורי – נתפס עליו כגנב
הרב צפורי – פורים ולאומיות

יום ישיבה לחיילים ז' באדר א' תשע"ו 
הרב לויתן - הלכות תפילין
הרב הרץ - חיוב נשים במחצית השקל
הרב סגל - ממשה עד משה – לז' באדר
הרב צפורי - מפסיקין לתפילה אבל לא לק"ש?
הרב צפורי - תורה ודרך ארץ
 
יום ישיבה לחיילים ב' בשבט תשע"ו
הרב עזריאל - הלכות ציצית
הרב הרץ - שלוש פסיעות של ש"ץ בסוף התפילה
הרב ירון אדוריאן - הנתינה שבנטיעה
הרב אילן צפורי - כוורת - האם כלי יכול להיות רשות בשבת
הרב אילן צפורי - שמחת התיקון

יום ישיבה לחיילים ג' בטבת תשע"ו
הרב איתמר סגל  - מסירות נפש וגבורה 
הרב יהשוע הרץ – דין קדימה בין ציצית לתפילין 

יום ישיבה לחיילים ה' בכסלו תשע"ו
הרב עזריאל לויתן – דין אכסנאי בחנוכה
הרב יהשוע הרץ – נס חנוכה
הרב איתמר סגל – פרסום נס חנוכה
הרב אילן צפורי – סוגית הטוען חבירו

יום ישיבה לחיילים ז' במרחשון תשע"ו

הרב עזריאל לויתן - דיני דברים שאסורים לפני התפילה
הרב איתמר סגלגבורות גשמים ותשובת האומה
הרב הרץ - מחויבות ממונית במצוות
הרב צפורי - נאמנות המוכר 
הרב צפורי - סכנה ביישוב א"י

יום ישיבה לחיילים ז' בתשרי תשע"ו 
 
הרב חיון - שיחת מוסר לימים הנוראים

הרב בר חיים - גדרי סליחות בעבירות שבין אדם לחבירו
הרב גולדברג - מהותו של צום גדליה
הרב שלמה עמאר הראשון לציון
הרב צפורי - סוגיא בגמרא - התופס במקום שחב לאחרים שיעור באמונה הצורך והרצון לתקן

יום ישיבה לחיילים ג' באלול תשע"ה
הרב עזריאל לויתן – הלכות ברכות התורה
הרב יהושע הרץ – איסור דיבור בין תקיעות דמיושב למעומד
הרב איתמר סגל – לג' באלול – תפקיד הצדיקים שבדור
הרב אילן ציפורי – שמא יטה 
הרב אילן צפורי – תשובת הדור

יום ישיבה לחיילים ג' באב תשע"ה
הרב עזריאל לויתן – דברים שבקדושה
הרב יהשוע הרץ – איסור לא תשנא את אחיך בלבבך
הרב יגאל בלאיש – לימוד תורה בתשעה באב
הרב אילן צפורי – היזק ראיה
הרב אילן צפורי - תיקון החורבן

יום ישיבה לחיילים ד' בתמוז תשע"ה
 
הרב עזריאל לויתן - זאת תורת המחנה – הלכות המקום הראוי לדבר שבקדושה
הרב יהושע הרץ - שומע כעונה
הרב איתמר סגל – מצוות כיבוש ארץ ישראל
הרב צפורי – שבעה עשר בתמוז ובלבול הנבואה


יום ישיבה לחיילים י"ג בסיון תשע"ה

הרב עזריאל לויתן - זאת תורת המחנה – ברכות השחר – נטילת ידיים 
הרב יהושע הרץ - האם יום טוב נקרא שבת
סגן (מיל') הרב איתמר סגל - חכמת הנהגת הציבור – עיון בפרשת בהעלותך
הרב אילן צפורי - האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן?
הרב אילן צפורי - למה ישראל והתורה נקראים "ראשית" 


יום ישיבה לחיילים ט' באייר תשע"ה
 
הרב הרץ  - גדר ספירת העומר
הרב אילן צפורי - נאמנות המוכר
הרב אילן ציפורי - התשובה של ספירת העומר 

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן תשע"ה

הרב עזריאל לויתן – בדיקת חמץ במחנות צהל
הרב יהשוע הרץ – דין הסיבה בפסח
הרב אילן ציפורי – בל יראה ובל ימצא
הרב איתמר סגל – מצה זו על שום מה
 
יום ישיבה לחיילים ג' באדר תשע"ה
 

הרב עזריאל לויתן – ההגנש – התפילות -  הלכה למעשה
הרב הרץ – חיוב נשים במקרא מגילה
הרב איתמר סגל – סוד המחר – על מגילת אסתר
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – גזירות לגזירות
הרב אילן צפורי -
פורים – מדריגת הכתב


יום ישיבה לחיילים ה' בשבט תשע"ה
 

הרב עזריאל לויתן – ההגנש – הלכה למעשה
הרב הרץ – חיוב קטנים במחצית השקל
הרב איתמר סגל – זרע אברהם אוהבי – דרכו של אברהם אבינו
הרב אילן צפורי (שני שיעורים ברצף)
ראש השנה לאילן
טו בשבט – ציר תיקון העולם


 יום ישיבה לחיילים ו' בטבת תשע"ה
הרב עזריאל לויתן – היערכות צה"ל לרכש פירות וירקות בשמיטה
הרב יהושע הרץ – סיבת הריגת רודף
הרב אילן ציפורי – (שני שיעורים ברצף) האם מותר לכתוב ספרי קודש בכתב יווני?
                           הבעיה בתרגום השבעיםיום ישיבה לחיילים ג' בכסלו תשע"ה
הרב עזריאל לויתן – קדושת שביעית בצה"ל
הרב יהושע הרץ – ברכה על הידור
הרב איתמר סגל – בכל דרכיך דעהו – עיון בספר שמואל
הרב אילן ציפורי – שימוש בנרות חנוכה

יום ישיבה לחיילים ב' במרחשון תשע"ה
הרב לויתן – עבודות רס"ר בשמיטה בצה"ל
הרב יהשוע הרץ – דין המהר"ם מרוטנבורג באמירת צ' פעמים משיב הרוח ומוריד הגשם
הרב איתמר סגל – גבורות גשמים – על מידת הגבורה
הרב אילן ציפורי – שאלת גשמים בחו"ל

יום ישיבה לחיילים ה' בתשרי תשע"ה
הרב לויתן – מורל החיילים בהלכה
הרב יהשוע הרץ – לולב במקדש ובזה"ז + מעניני דיומא (יוה"כ)
הרב איתמר סגל – גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה
הרב אילן ציפורי – אין אדם פורע חוב וחב לאחריני

יום ישיבה לחיילים ה' באלול תשע"ד

הרב עזריאל לויתן – אופן ביצוע פעילות מבצעית בשבת
הרב יהשוע הרץ – תקיעת שופר על סדר הברכות
הרב איתמר סגל – בחירה חופשית עפ"י הרמב"ם
הרב אילן ציפורי – אין אדם פורע בתוך זמנו


יום ישיבה לחיילים ז' באב תשע"ד
הרב יגאל בלאיש – תשעה באב – יסודות הלכתיים
הרב יהשוע הרץ – הוצאת אשה ידי חובה בקידוש בשבת
 הרב אילן ציפורי – סוגיית הפקר ויאוש,
                             הסיבות לחורבן ותיקונם


יום ישיבה לחיילים א' בתמוז תשע"ד
הרב פרידמן - לימוד במשניות הראשונות של מסכת ברכות
הרב יהשוע הרץ – צומות על החורבן
הרב איתמר סגל – ויקדש  בם – עיון בשיטת הרמב"ם
הרב אילן ציפורי – הרכב בית הדין


יום ישיבה לחיילים י בסיון תשע"ד
הרב איתמר סגל - תפילת דוד
הרב יהושע הרץ - מצוות הקידושין
הרב אילן צפורי - מבנה הסנהדרין

יום ישיבה לחיילים יא באייר תשע"ד
הרב איתמר סגל – ערבות הדדית - עיון בספר יהושע
הרב יהושע הרץ – חיוב נשים בספירת העומר
הרב יורם מושקוביץ' – מצוות יישוב ארץ ישראל

יום ישיבה לחיילים כ"ח באדר ב' תשע"ד
הרב עזריאל לויתן – איסור קטניות בפסח בשעת הדחק
הרב יהושע הרץ – גדר שתיית ד' כוסות
הרב אילן ציפורי – ביעור חמץ


יום ישיבה לחיילים ז' באדר ב' תשע"ד
הרב אילן צפורי - 
אספילדתא ותלינא
הרב יהושע הרץ - תוקף מצוות קריאת מגילה - מדברי קבלה או מדרבנן
הרב קא"ב יגאל בלאיש – רצוי לכל אחיו או לרוב אחיו – עיסוק בצרכי ציבור מול לימוד תורה
הרב עזריאל לויתן - פיקוח נפש של רבים


יום ישיבה לחיילים ב' באדר א' תשע"ד
הרב אילן ציפורי – הילך
הרב יהושע הרץ – אדר א' בשנה מעוברת
הרב עזריאל לויתן – פיקוח נפש בשבת – חלק א'
ר' מנחם אלמוגי – עלייתו ונפילתו של בית שני – והקשר למגילה


יום ישיבה לחיילים ד' בשבט תשע"ד
הרב אילן ציפורי – נתפס עליו כגנב
הרב יהושע הרץ – טו בשבט בשנת העיבור
הרב עזריאל לויתן – כניסה למצב פיקוח נפש יזום
ר' עזריאל לאופר – קדימות בברכות ומשמעותן הלאומית

יום ישיבה לחיילים ה' בטבת תשע"ד

הרב משה סוויסה – הלכות ייחוד
הרב אילן ציפורי – אין אדם פורע בתוך זמנו
הרב יהושע הרץ – עשירי בטבת שחל בשבת
ר' אמיר אלמוג – אהבת המולדת

יום ישיבה לחיילים ב' בשבט תשע"ג
הרב יעקב רט - כבד פה וכבד לשון - לפרשת וארא
הרב יהושע הרץ - מצוות נטיעת ועקירת אילנות בארץ ישראל
הרב בני טבדי - בחירת פרעה וסוד הדעת
הרב אילן ציפורי - היזק ראיה בחצר שותפים

יום ישיבה לחיילים ג' בטבת תשע"ג
הרב בני טבדי - חכמת הקודש והחול
הרב נחמיה טיילור - חנוכה
הרב עזריאל לויתן - סוגיות הלכתיות בצבא
הרב אילן צפורי - קריאת שמע מדיאוריתא או מדרבנן

יום ישיבה לחיילים ד' בכסלו תשע"ג

הרב בני טבדי - עז ובושה
הרב יהושע הרץ - מהדרין מן המהדרין
הרב אילן צפורי - אין מפסיקין לתפילה


יום ישיבה לחיילים ה' במרחשון תשע"ג
הרב עזריאל לויתן- השתתפות בשמחת גוי
הרב בני טבדי - הקשת בענן
הרב יהושע הרץ - שנאת הרשעיםיום ישיבה לחיילים ח' באלול תשע"ב
הרב עזריאל לויתן – הלכות אלול והמשך הלכות ייחוד

הרב יגאל בלאיש – שמע ט' תקיעות ב-ט' שעות
הרב אילן ציפורי – נאמנות המוכר

יום ישיבה לחיילים ד' בתמוז תשע"ב
הרב נחמיה טיילור -
גדרי מצות חלה ותרומה 
הרב אמיתי טובול - חקה חקקתי לפרשת חקת                                                  
הרב אילן צפורי - התופס במקום שחב לאחרים


יום ישיבה לחיילים יום ירושלים תשע"ב
הרב עזריאל לויתן - קדושת ירושלים 
הרב יהושע הרץ -  הידור מצווה
הרב שלמה גבאי- קריעה על חורבן ערי יהודה
הרב אילן צפורי - העוז והקודש


יום ישיבה לחיילים ניסן תשע"ב
הרב יגאל בלאיש  / רבנות חמ"ן - 
"אכילת מצה בהלכה"
הרב נתן ברחיים / ראש בימ"ד מכון לב - "ארבע  כוסות"
הרב אילן צפורי / ראש תנועת תורה אחרי צבא -  "מדת למדינה"

יום ישיבה לחיילים טבת תשע"ב
הרב אילן צפורי - תרגום השבעים
הרב ניר מס - על מה אני נלחם   
הרב עזריאל אריאל - צניעות במקום עבודה 
הרב אליעזר שנולד - מחיר ההכחשה 
הרב בני טבדי - תלמוד תורה 
הרב אריק קמחי - אחריך נרוצה  יום ישיבה לחיילים אב תשע"א
הרב אילן צפורי - בילבול הנבואה
הרב יהושע הרץ - בית דין גדול מחברו
הרב עזריאל לוייתן - קדושת בתי כנסת


 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת