פרשת השבוע עם הרב אילן צפורי

מקץ

 
סרטון 3 דק' על הפרשה   
 
 
סוד גביע הכסף
 
ענין גביע הכסף של יוסף מתחיל בפקודה מוזרה אותה הוא מצוה את עבדו: "ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן וגו'" (בראשית מד,ב). אח"כ הוא מצווה אותו לרדוף אחרי האחים, ובדברי תוכחתו של העבד נאמר ענין הניחוש: "למה שלמתם רעה תחת טובה. הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו וגו'" (פסוק ד'). גם כאשר מובאים האחים אצל יוסף, הוא מזכיר את ענין הניחוש: "מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני."
יוסף הגדיר את עצמו כ"מנחש" והיה תולה ניחוש זה בגביע הכסף, כפי שאמר העבד לאחים. לא ברור למה יוסף תולה את דבר הניחוש בגביע, ועוד יותר תמוה הוא שכאשר מובאים האחים לפניו, הוא מודיע להם שמסוגל הוא לנחש אע"פ שהגביע אינו בידו: "הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני" והרי הגביע היה אצל האחים , אלא מודיע להם שאפילו ללא הגביע יכול הוא לנחש. לפי זה צריך לומר שהגביע איננו אלא מסווה לתכונתו לדעת ענינים נסתרים, והוא נצטרך לעשות תחבולה לעיני המצרים שאינם יכולים להבין שקיים "ניחוש" שאינו תלוי בחפץ המסייע, ואם כן בעיני המצרים יוסף היה מנחש על ידי גביע הכסף.
ונשאלת השאלה מה היה "הניחוש" של יוסף, אם לא היה שייך לסוג הכשפים התלויים בחפצים חומריים, ולמה קרא לו ניחוש של "גביע הכסף"?
אומר הגר"א (שדבריו מובאים בספר קול התור) שלאדם ישנם כמה דרכים להכיר את יעודו על ידי הגימטריות והרמזים שבתורה וביניהם "מעשה וחשבון". רמזי הגימטריות והנוטריקון הנמצאים בתנ"ך מאירים את אופן העשיה של כל אחד ואחד מישראל, וכך מובא ב"קול התור": "הדרכים להשיג הידיעות האלה ראשית כל על ידי המעשים עצמם וכו'. ועל פי גורל הגר"א בסוד "מעשה וחשבון" וסוד "גביע הכסף" (עמ' תקט, פרק ג אות ג).
על פי דברים אלו "גורל הגר"א", שהוא בנוי על פתיחת התנ"ך ומציאת פסוקים המאירים על ענינים הנוגעים לכלל ישראל, פועל על פי ב' דרכים "מעשה וחשבון" ו"גביע כסף". אם כן "גביע כסף" היא דרך לגלות על ידי פסוקים סודות הרמוזים בתנ"ך. וכאמור פסוקים אלו מגלים את תוכנם על ידי "גימטריות" ונוטריקון" וכפי שנאמר בפירוש ב"קול התור" בהמשך (פרק ג אות יא): "גם בגורל הסודי הגדול שעפ"י רבנו הגר"א (...) המיוסד על מטמונים של המספרים של האותיות", נראה ברור שסוד "גביע הכסף" הוא ענין הנוטריקון. מאחורי מסווה של ניחוש על ידי חפץ, כפי שמבינים המצרים, פועל יוסף בשיטה קדושה של נוטריקון כדי לגלות את הענינים החשובים לכלל.
יוסף מגלה לאחים שאיננו זקוק לגביע, והיה להם לחשוש מאדם כמותו שיודע לנחש.
ההודאה שאיננו מנחש על ידי הגביע מעוררת מחשבות אצל יהודה, כפי שיבואר.
אחר שאמר יוסף אל האחים "הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני". אומר יהודה "מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק וגו'" ודרשו חז"ל (שבת קה ע"א): "ומה נצטדק, אמר רב נחמן בר יצחק מניין לנוטריקון מן התורה שנאמר ומה נצטדק, נצטד"ק: נוטריקון: נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו, דכים אנחנו, קדושים אנחנו". נשאלת השאלה מה ראו חז"ל להביא ראיה שנוטריקון מן התורה דוקא מפסוק זה. ויותר נכון לשאול מה ראה יהודה להכניס מילה המתפרשת בנוטריקון בדבריו.
על פי האמור לעיל הדברים מתבארים. הרי יוסף הוא המומחה הגדול בנוטריקון וכך הוא "מנחש" ומשיג ידיעות על המציאות. הוא ואמר לאחים "איך חשבתם לרמות אדם שמצליח לגלות את מעשיכם ולא צריך כלל את הגביע". יהודה הבין עכשיו שסודו של יוסף הינו גילוי הפנימיות שמאחורי הדיבור על ידי נוטריקון, שהיא חכמה אלוקית, רוח הקודש.. על כן מתוודה יהודה "מה נדבר ומה נצטדק האלוקים מצא את עוון עבדיך הננו עבדים לאדני וגו'" מבין יהודה שאותו האיש העומד לפניו זכה לרוח הקודש מאת האלוקים ומגלה את האמת כאשר שומע את דברי המדבר ומפענח אותם. גם פרעה זיהה תכונה זאת ולכן אמר "שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו" (מא, טו)  פרעה לא אמר "שמעתי כי פותר חלומות אתה" אלא "תשמע חלום לפתור אותו" הדגש הוא על השמיעה, דוקא על ידי שמיעת הסיפור מפי המספר מגלה יוסף את האמת שבחלום. וכבר זיהה פרעה את מדרגת יוסף ועליו אמר "הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו" (מא, לח). יהודה אם כן בתשובתו משתמש בנוטריקון, משום שמאמין שיוסף מבין בזה. מתוך כך מבין גם יהודה שנגזרה עליהם גזירה מן השמים, משום שרואה שכח הנוטריקון נמסר לאדם זר, לשליט מצרים, שכך מצליח לגלות את הנסתרות. "ניחוש" זה איננו שייך לרוחות הטומאה, אלא אדרבה יסודו בקדושה ומכוון לאמת בשיא הדיוק, לכן אומר יהודה "מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק" , "מה נוכל לעשות כל מה שנאומר בכל צורה לא יועיל, הרי האלוקים מסר את סוד הנוטריקון לשליט מצרים,  משום ש"האלוקים מצא את עוון עבדיך". אלא שמכניס יהודה בדבריו מילה שמתפרשת בנוטריקון - "נצטדק", בתקוה שיגלה יוסף את האמת "נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו וכו'".
מובן אם כן למה דרשו חז"ל בפסוקים אלו דוקא את ענין הנוטריקון, משום שגופא על פי דברי הגר"א בזו הדרך היה יוסף מנחש. "סוד גביע הכסף" שהוא סוד גילוי הנוטריקון, הוא מדריגה ברוח שהיתה כבר בידיו של יוסף.

  

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת