פרשת השבוע עם הרב אילן צפורי

ויקרא

 
סרטון 3 דק' על הפרשה   

 
 
טעם הקורבנות - ישוב שיטת הרמב"ם
 
כתב הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג פרק לב) שטעם עבודת הקורבנות הוא כדי לרסן את יצר העבודה הזרה, שהרי היו רגילים להקריב קרבנות לאלילים: "לכאשר שלח השם משה רבינו עליו השלום לתתנו ממלכת כהנים וגוי קדוש בידיעתו ית' (...) והיה המנהג מפורסם בעולם כולו שהיו אז רגילין בו והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות ההם אשר היו מעמידים בהם הצלמים ולהשתחות להם ולקטר לפניהם (...) ומפני זה השאיר השם מיני העבודות ההם והעתיקם מהיותם לנבראים ולענינם דמיוניים שאין אמתות להם, לשמו יתברך וצונו לעשותן לו יתברך''.
כבר הקשו עליו הראשונים שאם טעם הקורבנות הוא לעקור עבודה זרה, למה האדם הראשון וכן קין והבל וכן נח הקריבו קורבנות, הרי אז לא היתה עבודה זרה!
לכאורה הרמב"ם סותר את דבריו בעצמו, שהרי ביד החזקה, בהלכות מעילה (פ"ח, ה"ח), הוא מסביר שהקרבנות הם מן החוקים שהם מצוות שאין טעמן ידוע: "והחוקים הן המצות שאין טעמם ידוע (...) וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן." הסתירה בין שני ספרי הרמב"ם כל כך בולטת, עד שאפילו גדולי ישראל רצו לומר שהמורה נבוכים והיד החזקה, שני רבנים שונים חיברו אותם (הרב יעקב עמדין ב"מעטפת ספרים").
נראה שאפשר יהיה לישב סתירה זו על פי מה שאמר הרמב"ם בהלכות תמורה (פ"ד, הי"ג): "אע"פ שכל חוקי התורה גזירות הם (...) ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול לתת לו טעם תן לו טעם". אומר הרמב"ם שראוי להתבונן בהן. להתבונן הוא מלשון "בינה" - להבין דבר מתוך דבר, להשתמש בשכל כדי לתת להם טעם. אבל בהלכות מעילה אמר הרמב"ם שאין טעמם "ידוע". ידוע מלשון "דעת" - הדעת היא ההשגה המלאה בהשתלשלות תפיסת השכל: חכמה, בינה ודעת. הדעת היא חיבור מושלם עם אמיתת הדבר בדרך כלל ע"י רוח הקודש. א"כ, אומר לנו הרמב"ם שלמרות שטעמם לא ידוע, היינו שאין לנו השגה באמיתת טעמם של הקורבנות, בכל זאת ראוי  להתבונן בהם ולתת להם טעם, לפי היכולת השכלית - "כל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, תן לו טעם". צריך האדם לתת טעמים למצוות ע"פ שכלו, ע"מ לקרבם להבנתו, כך שיוכל לקיימן בשמחה יתירה.
אבל צריך לדעת שטעם זה שניתן הוא מוגבל, משום מוגבלות השכל - יתכן שכיון ויתכן שלא. תמיד צריך לדעת שהטעם האמיתי לא ניתן להשגה. וזה מה שעשה הרמב"ם במורה נבוכים, הוא נתן למעשה הקורבנות טעם המתקבל על הדעת - ביטול העבודה הזרה.
ועדיין הדבר תמוה, שהרי מפשט דברי הרמב"ם (במורה) משמע שביטול העבודה הזרה הוא הטעם, בה"א הידיעה, ולולא טעם זה, לא היה הקב"ה מצווה כלל להקריב קורבנות. כך מסביר הרמ"א בספרו "תורת העולה" (חלק בפ"א): "ועוד כתב הרמב"ם (...) כי אלו היה אפשר בדרך הטבע לעקור עבודה זרה מן העולם בלא הקרבת הקורבנות לא צוה הקדוש ברוך הוא בקורבנות כלל".
בדברי "העקידה", המסביר את הכוזרי על הקורבנות (מובא ב"תורת העולה" שם) נוכל למצא יישוב לדבר: "אמר שכבר ימצא דבוק השכינה האלוקית עם האומה הישראלית באמצעות הקרבנות הנקרבים בבית המקדש בענין שתמצא הנפש השכלית עם הגוף על ידי המזונות שניזון בו. וכמו שלא נדע טעם הזנת זאת הנפש העליונה באלו מזונות הגשמיים שאינן מטבע, אבל מצאנו ראינו תועלת, ככה לא נדע טעם צורך השכינה אל אלו הקרבנות, אבל נמצא דבקות השכינה עמנו באמצעיות (באמצעותם)". בעצם מעשה הקרבנות אין אנו מכירים את החכמה האלוקית, כפי שאומר הכוזרי (מאמר ג פסקה נג): "ולולא היה כל זה במצות האלוקה ית' היית בז לכל המעשים האלו והיית חושב כי מרחיקים הם מן האלוקה ית',  לא מקרבים אליו". אלא שעל ידי הבנת התועלת שלהם אנו מבינים את חשיבותם, כפי שמסביר הכוזרי בהמשך, שרק כאשר אנו רואים את ההתעלות הרוחנית הנובעת ממעשה הקרבנות, מבינים אנו שהם הגורם לאותה התעלות.
למדנו מדברי בעל העקידה שיודעים אנו שהקרבת הקורבנות היא לצורך חיבור השכינה בעם ישראל, אבל אין אנו מבינים למה הקב"ה בחר בדרך זו לבצע ענין זה. ובעצם יכול היה הקב"ה הכל יכול ליצור כל דרך אחרת שתביא לחיבור זה, אלא שהוא בחר דוקא בזו הדרך.
נראה שלזה כיון הרמב"ם, היינו שלולא המטרה להוציא מלבם של ישראל את העבודה הזרה ע"י עבודת קורבנות המופנים לשמים - אם היתה דרך אחרת לבטל את העבודה הזרה - לא היה הקב"ה בוחר באמצעי זה כדי לחבר את השכינה לישראל, אלא היה יוצר חיבור בדרך אחרת, בלי הקרבת קורבנות.
וצריך לומר שהרמב"ם בודאי סובר שאחר שבחר הקב"ה בדרך זו -  בגלל הצורך - עבודת הקורבנות אינה עתידה להתבטל לעולם, אף כאשר לא יהיה עוד צורך בה מצד ביטול העבודה הזרה. משום כך האריך הרמב"ם לדבר על הקורבנות ב"יד החזקה", ספר בו הוא הביא רק הלכה למעשה לכל הדורות. גם מה שהקשו על הקרבת הקורבנות של האדם הראשון ונח ניתן לתרץ ע"י  "סוף מעשה במחשבה תחילה", ז"א שבגלל הצורך העתידי בקרבנות, בחר ה' יתברך כבר בתחילה באמצעי זה כדי לחבר את השכינה לעולם.

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת