דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב שלמה אבינר >> תורת הנסתר

תורת הנסתר

בעניין לימוד תורת הנסתר כתב הש"ך: "ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמו שכתוב בן ארבעים לבינה" (שו"ע, יו"ד רמו ד ס"ק ז). אמנם הוא לא כתב זאת בצורה מוחלטת אלא בשם "יש שכתבו", והרי האר"י ז"ל והרמח"ל עלו למרומים לפני גיל ארבעים, לכן ודאי אי-אפשר לקבוע גיל ללימוד זה. רבי חיים מוולוז'ין מעיד על הגר"א שהיה בקיא בחכמה זו עוד בהיותו צעיר (הקדמת פירוש הגר"א לספרא דצניעותא). אך ודאי שאין להתחיל ללמוד חכמה זו בלי ידיעות מקדימות, כפי שכותב הרמ"א: "וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין" (שם). והוסיף הש"ך: "ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת" (שם). כל זה נכון הן לאשכנזים הן לספרדים (עיין יחוה דעת ד, מז), ולכל הדעות יש תנאים הכרחיים רבים ללמוד את חכמת הנסתר.

יש שואלים על כתבי מרן הרב קוק האם מותר ללומדם, שהרי כולם ספוגים בתורת הנסתר.

התשובה היא שאינם בגדר חכמת הקבלה, כיוון שאינם כתובים בסגנון של נסתרות, אלא בסגנון נגלה של הסברה שכלית ועיונית. זה נכון שמקור דברי מרן הרב הוא מספרי קבלה, כפי שמלמדים המקורות בסוף ספריו, וכפי שהוא אמר על עצמו: "אין שום דבר, מהדעות והמחשבות שלי, שאין לו מקור בכתבי האר"י ז"ל" (לשלושה באלול, א, אות מו). אך אין זה קובע, כי המכריע הוא הסגנון ולא התוכן, שהרי ודאי כל המקובלים של כל הדורות יודו שהספר היותר רזי הוא התורה בעצמה, וכל הסודות גנוזים בה, ובכל זאת לא נחשב ספר זה כספר נסתר, כיוון שאפשר ללמוד אותו על דרך הפשט. וכן אפשר ללמוד ספרים של מרן הרב על דרך הפשט. ואדרבה, רבנו הרב צבי יהודה הסתייג מאוד מאלה שרוצים ללומדם על דרך הקבלה ולהחזיר את הנגלות אל הנסתרות, במקום שהדבר אינו מחויב מגוף הדברים עצמם (לנתיבות ישראל, ב, עמ' קמב).

יש שרוצים לדייק מכתבי הרב קוק (אורות התורה ט יב) שהרב המליץ ללמוד קבלה למי שחשקה נפשו אף טרם עת.

אך הרב לא תלה הדבר בחשק אלא בצורך החיוני, כלומר שאם אדם מרגיש שלא יוכל להתגדל ביראת שמים אם לא ילמד חכמת הנסתר, כיוון שהוא כבר מיצה את כל אוצרות האמונה, המחשבה והמוסר של המקורות הנגלים, והוא חש שלא די לו בכל אלה, ולא יוכל לבנות את יראת השמים שלו בלי חכמת הנסתר, אז מותר לו ואפילו מצווה לעסוק בכך. אם כן לא מדובר בחשק בעלמא, אלא בהכרעה בעלת רצינות נוראה ואיומה. ולא עוד, אלא שלא מדובר שם בתלמיד מתחיל אלא במי שכבר נמצא בדרגת תלמיד חכם, היודע הרבה ש"ס ופוסקים, אלא שאין אנו דורשים ממנו למלא כרסו בכל הבשר והיין.

מרן הרב אכן מדגיש שאין לימוד תורת הנסתר שייך לכל אחד (אורות התורה פרק י), הוא יתפשט לכללות ההמון דרך יחידי סגולה (אורות הקודש, א, עמ' פו)


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת