דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב שלמה אבינר >> יששכר וזבולון

יששכר וזבולון

יש אקסיומה הקובעת שכל הברכות וכל ההצלחות - בין רוחניות, בין ארציות - של האומה הישראלית, כולן מקורן בתורה ובלימוד: "אין טבע זה (הטבע הישראלי) חוזר לישראל כי אם על-ידי תלמוד תורה בהמון, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ותלמוד תורה של קביעות עתים לתורה להמון הרחב" (אורות התשובה ו ג).

אנו לא מתעלמים מקיום בעיות אחרות שיש לטפל בהן, הן התמודדות עם החברה הפתוחה שסובבת ומלפפת אותנו, הן התרופפות פנימית של כמה ערכים, אבל שורש כל התרופות הוא הפגישה עם דבר ד' על ידי לימוד תורתו. "התורה היא רפואה כללית לכל בשרו, מתקנת בעומק את כל החיים כולם" (אורות התורה יא ט).

ואף כל האידאלים שמעטרים את חיינו, אידאלים של צדק, יושר, אמת וחסד, של שותפות ועבודה יוצרת, אם לא יהיו רוויים מי תורה, הם עלולים להתייבש, חס ושלום, כציץ השדה.

בקודש יש מדרגות. גם המבנה הארכיטקטוני של בית מקדשנו, מכיל במרכזו, בקודש הקודשים, את ארון הברית אשר בו מונחת התורה שהיא נשמת הווייתנו, וקדושתה מתפשטת על החלקים האחרים של בית המקדש, המיועדים לעבודת ד' - עבודת הרוח ועבודת המעשה (עיין לנתיבות ישראל א, עמ' קפט. [הוצאת מאבני המקום, א, עמ' רנו-רנז]). יש סדרי מדרגות. יש שורש ויש ענף.

גם תנועת "תורה ועבודה" היא בבחינת "אחת דיבר אלקים, שתים זו שמעתי" (תהילים סב יב) - שני דברים שהם אחד, וכל אחד משפיע על חברו, ועם כל זה התורה קודמת לעבודה והיא שורשה ומקורה. עבודת האדם שהיא בגדר "מלמטה למעלה", נובעת מהשמיעה בקול ד' הבוקע "מלמעלה למטה" (מפי רבנו הרב צבי יהודה), "והמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה" (עיין שבת יב).

האקסיומה המוחלטת הזאת מופיעה בבירור גמור בלשון הזהב של רבנו הגדול הרמב"ם: "אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום" (הלכות תלמוד תורה ג ג).

ואף חינוך הילדים - עם כל ערכו וקדושתו, אינו בערך של לימוד תורה לילדים, שהרי מפורסם לכל יודע ספר שחיוב חינוך ילדים למצוות ולמידות טובות, לאהבת ד' ולאהבת הבריות, כל זה אינו אלא מדברי סופרים, מה שאין כן החיוב ללמדם תורה שהוא מצוות עשה מן התורה (הלכות תלמוד תורה לגר"ז א א), ולכן אין מבטלים אותו אפילו לבניין בית-המקדש (רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ב ב). זאת ועוד: חינוך לערכים שאינו מעוגן בתלמוד תורה גדול ברום, בהיקף ובעומק, עלול, חס ושלום, להיות רק הטפת מוסר ריקה, שאינה פועלת כלל וכלל על נפשות בני דורנו.

רק פתי יאמין שבלי ידיעה רחבה בחכמת הקודש, נוכל לעמוד איתנים מול רוחות הפרצים שנושבות בעולם. "הכנת התורה והחכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה מרוח סועה וסער, שהבערות מסגלת אותה לה

על כן, דווקא בעתות משבר, יש לזכור ש"התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית" (אורות התורה יב ד). וכל ההוה אמינא הזאת, כאילו אפשר לחנך דור שלם בלי תלמוד תורה עצום ורב, מופרכת היא מיסודה. "אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלי מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלא חיות התורה" (אורות התורה יב ו).

מתוך כך גדולת אחות האחים יששכר וזבולון, אשר מחלקים יחד את עולמיהם - העולם המעשי של זבולון והעולם הרוחני של יששכר. ברור להם שהעולם המעשי הוא הבסיס לעולם הרוחני והעולם הרוחני מאיר נשמה בעולם המעשים.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת