דף הבית >> שיעורים >> דפי עיון ללימוד גמרא עיון >> עיון ראשון 2- אבות ותולדות
עיון ראשון 2
בבא קמא ב ע"א ע"ב
 
"אבות ותולדות"
הגמרא מחפשת את סיבת הצורך לחלק את מלאכות השבת באבות ותולדות
מה התשובה לשאלה זו לשיטת רבי אליעזר, ומה התועלת של חלוקה זו?
לכאורה אין שום תועלת שהרי אין שום נ"מ בין אב לתולדה.
למד (עם רש"י) את סוגיית שבת קלח ע"א ד"ה "משום מאי מתרינן ביה". מה תהא התועלת לפי סוגייא זו לרבי אליעזר?
התועלת תהא לדעת אם ההתראה הועילה או לא.
 
עיין בתוס' ד"ה "ולרבי" (ב ע"א)
למה לשיטתם לא הביאו נ"מ זו בגמרא שלנו?
משום שפשט הגמרא שם הוא שלא מועילה התראה של אב אחד אל אב אחר, אף שמועילה התראה של אב ע"י התולדה שלו.
 
 עיין בתוס' שם בד"ה "ועוד דנוטע ומבשל"
האם ניתן להבין משם אם נוטע ומבשל הם אבות או תולדות?
משמע שנוטע ומבשל אינם אבות אלא תולדות של זורע ואופה
עיין בשבת עג ע"ב וברש"י שם בעניין נוטע בד"ה "חייב משום זורע". מה גדר נוטע ?
משמע שנוטע הוא עצם האב דזורע.
עיין מהר"ם על התוס' שלנו בד"ה "בא"ד ועוד דנוטע וכו'. מה שינוי הגירסא שלו ומה משמעותו? (אם זה ארוך מדי, עיין בעיקר בסוף דבריו , 8 שורות לפני הסוף: "לכך נראה לי דהא דאיתא" וכו').
מדובר על התולדות של נוטע (כגון מרכיב), ולכן גם לתוס' נוטע הוא אב ולא תולדה.
 
עיין שבת מט ע"ב, בברייתא "דתניא אין חייבים וכו'
על מה יש חיוב דאורייתא בשבת?
לכאורה על מלאכה שהיתה במשכן.
על פי זה, מה המשמעות של דברי הגמרא ב"ק ב ע"א "הך דהוה במשכן חשיבא וכו'"? מה גדר אב מלאכה? האם די בכך שהמלאכה היתה במשכן?
משמע שאבות הן המלאכות שהיו במשכן והיו גם חשובות.
האם לפי הגמרא שלנו יש הבדל בחיוב בין אב לתולדה? איך הגמרא שלנו מסתדרת עם הגמרא בשבת (מט ע"ב), דייק שם.
אין הבדל. בגמרא בשבת כתוב "שכיוצא בה היתה במשכן"= (גם תולדות).
עיין בתוס' ד"ה "ה"ג הך דהואי". מה הנ"מ בין ב' הגרסאות בעניין הגדרת תולדה?
לפי גירסא א' התולדות היו במשכן אך לא היו חשובות. לפי ב', יש תולדות שלא היו במשכן.
עין בתוס ד"ה "פשט", שבת ב ע"א מה ההבדל בין הוצאה לשאר תולדות?
הוצאה היא תולדה שלולי שהיתה במשכן לא היתה מחייבת כי היא מלאכה גרועה. שאר תולדות לא צריכות להיות במשכן.
עיין תפארת שמואל (בסוף המסכת ב"ק) על תוס' ד"ה "ה"ג הך דהואי". איך הוא מבין את ההבדל שבין הגרסאות?
לפי הגרסא הראשונה, אך דהוי במשכן, חשיבא. ולכן הם אבות (ז"א מה שהיה במשכן הוא חשוב והוא אב). תולדה לפי זה לא היתה במשכן. ולפי פירוש שני, אך דהוי במשכן וחשיבא הוי אב, ז"א שהיו במשכן מלאכות שאינן אב אלא תולדה (כגון הושטה).

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת