דף הבית >> שיעורים >> דפי עיון ללימוד גמרא עיון >> עיון שני 3 - קרן
 

עיון שני 3

בבא קמא ב ע"ב

"קרן"

למדנו בדף ב ע"א שמהות קרן היא המזיק ש"כוונתו להזיק" ושן "יש הנאה להזיקה"

עיין בגמרא לקמן טו ע"ב בסוגיית "פלגא נזקא קנסא וכו'" בדברי הגמרא "האי כלבא דאכל אימרי וכו'". מה קשה לכלל זה?

שם יש הנאה להזיקו ואין כוונתו להזיק ומכל מקום הוא קרן מצד "משונה".

עיין בתוס' ד"ה ו"הנחש" טז ע"א. לאיזה אב נזיקין שייך "כוונה להזיק ברגילות". מה המאפיין המהותי של קרן לפי דברי התוס'?

כוונה להזיק ברגילות זו רגל. קרן זה "לאו אורחייהו בהכי".

לפי זה מה ההבדל המהותי בין קרן לבין שן ורגל?

קרן משונה ושן ורגל עושים זאת ברגילות, השן בהנאה והרגל בדרך הילוך.

 

לפי הנאמר נראה שישנה סתירה בין הגמרא בדף ב ע"א שאמרה שקרן "כוונתו להזיק" לבין הגמרא בהמשך שאומרת שקרן משונה היא

עיין ברשב"א ב ע"ב בד"ה "אבל במחוברת" ושם בד"ה "ועדיין יש להקשות וכו'" ובתירוץ של ר"ת שם. איך ניתן ליישב את סוגייתינו עם שאר הגמרא?

משמע שהסוגיא של הרישא היא למ"ד "פלגא נזקא ממונה", וא"כ קרן היא "אורחייהו בהכי" ותכונתה היא "כוונתו להזיק", אבל בשאר סוגיות הש"ס מדובר ב"פלגא נזקא קנסא" ולכן התכונה היא "משונה".

עיין בדברי המהרש"א במהדורה בתרא לבבא קמא דף טו ע"ב על דברי התוס' ד"ה ו"השתא". מה דעתו על הסבר זה?

הוא סובר שדוחק הוא להעמיד את הסוגייה הראשונה במסכת רק למ"ד "פלגא נזקא ממונא".

 

עיין במשנה יט ע"ב בשן שאכלה כסוּת או כלים

מה קשה משם למ"ד שסוגיית תחילת המסכת אליבא דמ"ד "פלגא נזקא ממונא" לכן תכונת קרן "כוונה להזיק"?

מהמשנה ב-יט ע"ב משמע שקרן זה "משונה" ולפי זה היא לפי מ"ד "פלגא נזקא קנסא".

עיין ברשימות שיעורים על ב"ק , סימן ט סעיף ג. איך הוא מתרץ את הקושי?

גם למ"ד שקרן "כוונתו להזיק" עדיין הוא בגדר "משונה" קצת ולאו לגמרי "אורחייהו בהכי".

ועיין בשיטה מקובצת ב"ק טו ע"ב בשם ריב"א, סמך מן הראשונים לשיטה זו. האם ניתן ליישב את דברי ריב"א עם דברי התוס'?

משמע שיש מחלוקת ראשונים והתוס' לא סוברים כך בכלל, אלא עושים הבדל מהותי בין כוונה להזיק לבין משונה.

 

עיין בדברי רשימות שיעורים שם סעיף ה

איך הוא מסביר את המחלוקת בין מ"ד "פלגא נזקא ממונא" למ"ד "פלגא נזקא קנסא".

למ"ד "פלגא נזקא ממונא", כאשר שור רוצה להזיק, אורחייהו להזיק בנגיחת קרן, ולכן אף שלאו אורחייהו בהכי לנגוח בקרן (ואם כן מצד זה הוא שונה משן ורגל), מ"מ כאשר הוא רוצה להזיק הוא עושה זאת על ידי נגיחה, ובזה אורחייהו בהכי. אבל למ"ד "חצי נזק קנס" גם כאשר בוחר להזיק זה משונה בנגיחה.

על פי זה הסבר למה נחש איננו קרן אף למ"ד "פלגא נזקא ממונא".

קרן למ"ד "פלגא נזקא ממונא" הוא "משונה" מיסודו, אך כאשר רוצה להזיק "אורחייהו בהכי". אבל נחש איננו כלל משונה. תמיד הוא נושך משום טבעו, ולכן איננו יכול להיות קרן.

 

עיין בדברי ה"אהל אבות" על ב"ק סימן ט, סעיף א

מה המשמעות של "כוונתו להזיק" ו"משונה" בהגדרות הקרן?

"כוונה להזיק" מכניס את המזיק לכלל עניין "קרן", אך "משונה" נותן לקרן את דיניה המיוחדים שהם תמות וחיוב ברשות הרבים.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת