דף הבית >> שיעורים >> דפי עיון ללימוד גמרא עיון >> עיון שני 4 - שן

עיון שני 4

בבא קמא ג ע"א

שן דלא מכליא קרנא

עיין שוב בדברי הרשב"א בסוגייתינו

הרשב"א צידד לשיטת רש"י אך הוא השמיט דבר והוסיף דבר להגדרת רש"י של "דלא מכליא קרנא". זהה את ההבדלים.

רש"י אמר "ולצמוח אבל לא כתחלה" ואת זה השמיט הרשב"א. ואילו הרשב"א הוסיף: "ותדע שאף בעלי התבואה משלחין שן בהמה וכו' ואח"כ תצמח התבואה ותצלח יותר".

מה משמעות הדברים? מה לכאורה ההבדל המהותי בין רש"י לרשב"א.

לפי רש"י ה"לא מכליא קרנא" פוגע קצת בקרן אך לא לגמרי. ואילו לפי הרשב"א ה"לא מכליא קרנא" עוד משביח את הקרן.

עיין בשאלת הגרי"ז ב"רשימת שיעורים" בד"ה "והנה יש לדון במי שהיו לו שתי תמונות" (ב"ק חלק א על סוגייתינו). מה אומר הרשב"א ומה רש"י יאמר במקרה הזה?

לפי רשב"א יצטרך לשלם על התמונה אף שהשביחה את התמונה השניה. אך לפי רש"י לא ברור אם ישלם, הרי הוא דיבר על מצב שהפסיד קצת את הקרן.

עיין בדברי הגרי"ז שם בד"ה "לפי"ז מתבארת". תן סברה לדברי רש"י על פי שיטתו.

לפי רש"י אם לא הפסיד כלום בקרן לא נקרא מזיק.

עיין לקמן במשנה יט ע"ב בדין אכילת שן

מה קשה משם לנאמר לעיל בשיטת רש"י?

משמע שבכל מקרה בהמה צריכה לשלם מה שנהנית, אפילו אם היא פטורה מדין נזיקין.

מאיזו דין משלמים הבעלים את האכילה במקרה זה? עיין בקצות החושן סי' שצא אות ב.

משלמת מדין בעל חוב.

על פי זה תרץ את דברי הגרי"ז בשיטת רש"י. (הבא ראיה מלשון המשנה בדף יט ע"א, ורש"י שם).

פטור מדין נזיקין אבל לא פטור מדיני בעל חוב. כפי שכתוב במשנה שברשות הרבים פטור הכוונה פטור מדיני נזיקין ומשלמת דיני חוב).

עיין שוב בשיטת הרשב"א ובהבדל בינו לבין רש"י.

על פי האמור, למה לא מסכים הרש"בא עם רש"י. עיין בשערי יצחק ב"ק סימן ד אות ג.

נחלקו על החידוש של התורה שהכניסה "דלא מכליא קרנא" לגדר מזיק. לפי רשב"א לגמרי, לפי רש"י רק כאשר הוא פגע בשווי הקרן.

הסבר על פי דבריו את שיטת התוס'.

לפי התוס' בכל חלק הוא נקרא מזיק גמור ואין כאן שום חידוש של "לא מכליא קרנא". אלא רק בטינפה הפירות צריך לחדש שהיא נזק של שן (אב אף על פי שהש"ס קורא לה תולדה).

איך הרשב"א דוחה את סברת התוס' על ידי הירושלמי? עיין ב"קונטרסי שעורים מסכתא בבא קמא", שעור ד סימן ג.

לפי הירושלמי טינפה פירות פטור לגמרי משום שלא הייתה שום הנאת הגוף.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת