ביטוח לאומי וביטוח בריאות

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה מבוטח בביטוח הלאומי וחייב לשלם דמי ביטוח לאומי.
(בזמן השירות בצה"ל משרד הביטחון משלם את דמי הביטוח).

הזכות לרוב גמלאות הביטוח הלאומי מוקנית מכוח תשלום דמי הביטוח הלאומי.

מי שעובד עם תשלו משכורת, המעסיק משלם את הביטוח לאומי. אם לא – ניתן לשלם באתר של המוסד לביטוח הלאומי.

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם לביטוח הלאומי דמי ביטוח בריאות בנוסף לדמי הביטוח הלאומי, וחייב להיות רשום בקופת החולים.
קופות החולים חייבות לספק ללא כל תנאי, "סל שירותי בריאות" – מגוון שירותים רפואיים חיוניים, והן רשאיות להציע "ביטוח משלים" – שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבסיסי.

רישום לקופת החולים
לאחר השחרור מצה"ל החייל המשוחרר חוזר להיות חבר בקופת החולים אליה השתייך לפני הגיוס.
החייל המשוחרר צריך לפנות לסניף קופת החולים ושם יקבל כרטיס חבר. סניף קופת החולים יקבל עדכון מצה"ל לגבי כל חייל שהשתחרר.
אם לא הגיע לקופת החולים, שבה החייל המשוחרר חבר, מידע על השחרור מצה"ל, על החייל המשוחרר לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, טל' 6707775/44 – 02 והביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת החולים.
חייל משוחרר שמעוניין לעבור קופת חולים, יפנה במהלך השירות הסדיר (שירות חובה) או לאחר השחרור לסניף הדואר, ושם ימלא טופס מעבר, יש להביא תעודת זהות. רישום המעבר ייכנס לתוקפו ב- 1 בינואר או ב- 1 ביולי , כפוף למועד שבו החייל המשתחרר הגיש את הבקשה.

אופן ביצוע תשלום ביטוח הבריאות

עובד שכיר – דמי הביטוח מנוכים משכרו. 

עובד עצמאי או לא עובד,  סטודנט, בחור ישיבה – עליו לשלם דמי ביטוח בריאות. ניתן לשלם באתר של המוסד לביטוח לאומי

מי שרשום בלשכת שירות התעסוקה ומקבל דמי אבטלה – דמי הביטוח מנוכים מדמי האבטלה.

גם בזמן השהות בחו"ל יש לשלם את דמי ביטוח הבריאות. אם החייל המשוחרר יוצא לחו"ל לתקופה של עד 6 חודשים, אין צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

אם החייל המשוחרר עומד לצאת לחו"ל לתקופה של יותר מ-6 חודשים, עליו לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אליו, כדי להסדיר את תשלום דמי הביטוח.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח הלאומי

אי תשלום דמי ביטוח במועד גורר קנסות והצמדה, ואף עלול לגרום לאובדן זכויות בביטוח הלאומי ובביטוח הבריאות

Scroll to Top