זכויות עובד

תוך 30 יום מיום שהמעביד קיבל את העובד לעבודה, המעביד חייב למסור לעובד את שם המעביד, תאריך תחילת העבודה, תיאור התפקיד, שם ותיאור תפקיד של הממונה הישיה, גובה השכר ומועד תשלומו, תנאים סוציאליים, היקף משרה.

עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום עבור כל שעות עבודתו כולל בתקופת ניסיון, הכשרה או התלמדות – גם אם הסכים לעבוד בשכר נמוך יותר. אי-תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר הוא עבירה פלילית. ב- 01.04.2023, עלה שכר המינימום מ-5,300 ₪ לחודש עבודה מלא (29.12 ₪ לשעה ) ל- 5,571.75 ₪ לחודש עבודה מלא (30.61 ₪ לשעה).

שכר חודשי ישולם ביום האחרון של החודש שבו עבד ולא יאוחר מה-9 של החודש אחרי.
ישנו קנס למעביד שלא משלם בזמן: פיצוי של 5% עבור השבוע הראשון להלנה, ו-10% בעד כל שבוע שלאחר מכן.

המעביד חייב להשתתף בדמי הנסיעות שמוציא העובד על מנת להגיע לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית. הסכום המירבי לתשלום מתעדכן מדי פעם.  הבסיס לחישוב הינו עלות הנסיעה בכרטיסייה או כרטיס חודשי חופשי, הזול מביניהם.

על שעות נוספות שהעובד עבד בנוסף ליום עבודה רגיל במשרה מלאה, יש לשלם על השעתיים הראשונות לא פחות מ-125% משכרו הרגיל של העובד, ולא פחות מ-150% עבור השעות הנוספות מהשלישית ומעלה.
אי תשלום נוסף זה מהווה הלנת שכר.

א. עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.
ב. עובד בשכר יומי (או קבלנות או לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג.
ימי החג היהודיים: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמחת תורה, חג ראשון ואחרון של פסח, חג השבועות, ויום העצמאות.
הזכאות לתשלום הינה בתנאי שלא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעביד.
עובד שאינו יהודי יכול לקבל תשלום עבור ימי חג על פי דתו.

כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה תנתן על פי הוותק.
עד 75 יום: זכאי לתמורת "חופשה": 4% מכלל הסכום שהשתכר.
עד 4 שנים: 14 ימים שהם 12 ימי עבודה (בשבוע עבודה בן 6 ימים)
10 ימי עבודה (בשבוע עבודה בן 5 ימים)
עד 5 שנים: 16 ימי חופשה
עד 6 שנים: 18 ימי חופשה
עד 7 שנים: 21 ימי חופשה
עד 8 שנים: 22 ימי חופשה

בעד כל שנה נוספת יום חופשה נוסף עד למקסימום 28 ימים קלנדריים (4 שבועות)

עובד זכאי לדמי הבראה אחרי שנת עבודה לפחות.
שנה אחת: זכאי ל-5 ימי הבראה
2-3 שנים: 6 ימי הבראה
4-10 שנים: 7 ימי הבראה

עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה. ניתן לצבור עד 90 יום.
בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום.
בעד היום השני והשלישי מגיע לעובד 50% משכרו היומי.
בעד היום הרביעי למחלה ואילך מגיע לעובד 100% משכרו היומי.
לפרטים נוספים.

מעביד המפטר עובד או עובד המתפטר חייבים להודיע מראש בכתב.
עובד במשכורת חודשית שפוטר:
עד ששה חודשי עבודה על המעביד להודיע למפוטר מראש יום אחד עבור כל חודש שעבד. והחל מהחודש ה-7 יומיים מראש עבור כל חודש. אם עבד שנה ויותר זכאי להודעה מראש של חודש.
עבוד בשכר יומי (או לפי שעה או קבלני):
עבד פחות משנה: ההודעה המוקדמת תהיה יום לכל חודש עבודה בפועל.
במהלך השנה השניה זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים
לאחר שעבד שנתיים זכאי לשלושה שבועות.
לאחר שעבד שלוש שנים זכאי לחודש ימים.

עובד שפוטר לאחר שעבד שנה ויותר אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים.
גובה הפיצויים מחושב על פי החשבון הבא: משכורת חודשית ברוטו (ללא החזרי הוצאות), אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבוד חלק משנה.
עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם המעביד יוכיח שלא פיטר את העובד כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

Scroll to Top